RSS

Tag Archives: พีเพิลแวร์

ของกลางๆ อย่าง… พีเพิลแวร์

 

manager - people (พีเพิลแวร์)

พีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องทำงานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อป้อนข้อมูลหรือใช้คำสั่งต่างๆ ให้เครื่องทำงานตามต้องการ เช่น การสร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ แก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มทำหน้าที่สร้างกระบวนการให้แก่ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ เพื่อให้การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อ ให้เกิดผลลัพธ์จากการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดคำสั่งหรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการ ทำงานของเครื่องนั่นเอง

steve jobs vs bill gate

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยเราแบ่งกลุ่มคนพวกนี้ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้

ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager) เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่องค์กร ได้แก่ บุคคลระดับสูงขององค์กร มีหน้าที่วางแผน กำหนดนโยบาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว จะต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วย

system analyst

ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst & Designer) ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบการทำงาน เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน มีหน้าที่พิจารณาว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพดี เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนส่งงานไปให้โปรแกรมเมอร์ทำงานในส่วนต่อไป

programmer - peopleware (พีเพิลแวร์)

ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer) หมายถึงผู้เขียนโปรแกรมตามผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ กำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานในองค์กร ทำหน้าที่เขียนหรือสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน บุคคลกลุ่มนี้จะศึกษาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ สามารถเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์โดยภาษาต่างๆ ได้ และเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้คนอื่นนำไปใช้งาน

supporter - peopleware (พีเพิลแวร์)

ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Supporter) หมายถึงผู้ดูแลและคอยตรวจสอบสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้ งานตลอดเวลา บุคคลกลุ่มนี้จะเรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมต่อและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ค่อนข้างดี

computer users

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) หมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ เช่น การพิมพ์งาน การป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ การส่งอีเมล เป็นต้น ถ้าอยู่ในองค์กรคือพนักงานทั่วๆ ไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง เป็นผู้คลุกคลีและอยู่ใกล้ชิดเครื่องมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้าน สำนักงาน หรือใครก็ตามที่ใช้งานเครื่อง จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้

ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เราจะพบว่า มนุษยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ได้รับจากการกำหนดโดยมนุษย์ (Peopleware) ทั้งสิ้น

บทบาทและความสำคัญของพีเพิลแวร์

peopleware

ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลงเรื่อยๆ ในขณะที่ขีดความสามารถกลับเพิ่มสูงขึ้น มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานต่างๆ มากมายในสำนักงาน บริษัท ห้างร้าน เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างมาก ความจำเป็นที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ก็มีมากตามไปด้วย ทำให้ขาดแคลนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเราจะพบเห็นโฆษณาที่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล ตามหน้าหนังสือพิมพ์ และการรับสมัครเข้าฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันต่างๆ ขณะนี้เรายังขาดแคลนนักเขียนโปรแกรมและนักวิเคราะห์ระบบอีกเป็นจำนวนมาก

หากพิจารณาลักษณะงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังทั้งระบบ สามารถแบ่งอาชีพของบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

computer engineerบุคลากรด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยบุคลากรหลายๆ ส่วน ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • นักออกแบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ศึกษาและวางแนวทางการผลิตคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงลักษณะ และประสิทธิภาพการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่แปลงแนวการออกแบบเป็นข้อกำหนดเครื่อง ออกแบบแผงวงจร การใช้ไอซี การใช้หน่วยความจำ และการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆ
 • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นเครื่องตามข้อกำหนดของวิศวกร และตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
 • ผู้สนับสนุนด้านการขาย มีหน้าที่สนับสนุนการขายเครื่อง ให้บริการติดตั้งเครื่อง ดูแลซ่อมแซม อบรมการใช้เครื่อง ทำเอกสารคู่มือ

ความรู้ของบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ที่ควรมีดังนี้

นักออกแบบคอมพิวเตอร์ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ ควรศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาออกแบบการคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมระบบ การเขียนโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การวางเครือข่าย

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดและตรวจซ่อมต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์

software engineerบุคลากรด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยบุคลากรหลายๆ ส่วน ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • นักวิเคราะห์ระบบ มีหน้าที่ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิม เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • นักออกแบบระบบ มีหน้าที่นำผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จากนักวิเคราะห์ระบบ มาทำการออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • นักเขียนโปรแกรม มีหน้าที่นำระบบที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบระบบ มาเขียนเป็นโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมให้ถูกต้องตามที่ต้องการ
 • ผู้สนับสนุน ได้แก่ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ นักเขียนคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ให้การฝึกอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์

ความรู้ของบุคลากรผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ที่ควรมีดังนี้

 1. นักวิเคราะห์ระบบ ควรมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และตัวระบบงานที่ต้องการประยุกต์ซอฟต์แวร์เข้ามาใช้
 2. นักออกแบบระบบ ต้องมีความรู้เรื่องการจัดวางโครงสร้างฐานข้อมูล รู้ระบบการส่งต่อข้อมูล
 3. นักเขียนโปรแกรม ควรมีความรู้ความชำนาญทางด้านการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ และสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมให้เหมาะสมกับระบบงานนั้นๆ โดยรวมแล้วบุคลากรด้านผลิตซอฟต์แวร์ควรศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ การวางโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมประยุกต์ การทำให้คอมพิวเตอร์มีความรอบรู้และมีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าปัญญา ประดิษฐ์ การเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์ในงานระบบสื่อสารข้อมูล และการวิเคราะห์โครงข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังต้องเรียนรู้ทางเทคนิควิธีการต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์
3. กลุ่มบุคลากรสนับสนุนและบริการ

computer supporterกลุ่ม บุคลากรสนับสนุน และบริการ เป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและบริการ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในแผนกประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผู้ทำงานในบริษัทที่ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา และผู้ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาที่จะช่วยวางระบบและสร้างโปรแกรมให้กับหน่วย งานต่างๆ

ประกอบด้วยบุคลากรหลายๆ ส่วน เช่น

 • ผู้จัดการแผนกประมวลผลข้อมูล
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักโปรแกรมระบบ
 • นักโปรแกรมประยุกต์ด้านต่างๆ
 • วิศวกรระบบ วิศวกรด้านสื่อสารข้อมูล
 • ช่างเทคนิค ฯลฯ

Read more http://www.comneer.com/?p=280

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 21, 2012 in คอมพิวเตอร์

 

ป้ายกำกับ: ,